Markus Kniebes Journal urn:uuid:db58b3c09f2d5a9d11065e38425a28ec 2023-30-05T21:46:35 <![CDATA[Urheberrecht, Reform]]> urn:uuid:2473 2003-09-13T12:10:00 Das neue Urheberrecht tritt Heute in Kraft.
Heise: Reform des Urheberrechts tritt in Kraft
Dr. Martin Bahr: Fragen zum neuen Urheberrecht

]]>
Markus Kniebes kniebes@pm.me