Markus Kniebes Journal urn:uuid:2c55d2908848d66467a84d70701c4e40 2022-26-09T19:38:37 <![CDATA[Atari am Ende]]> urn:uuid:1684 2003-02-11T19:59:00 Noch ein Stück Computergeschichte am Ende: Gebliebene Atari-Räumlichkeiten geräumt.

]]>
Markus Kniebes kniebes@pm.me